Escuela Teresiana

Canal de denúncies

La Fundació Escola Teresiana, entitat titular d’aquest centre educatiu, ha habilitat l’adreça web https://www.responsabilidadpenal.com/canal-de-denuncias com a eina clau i a fi de facilitar un mecanisme objectiu i eficaç perquè qualsevol persona que es relacioni amb la mateixa pugui informar de:

 

 1. Qualsevol fet, indici, irregularitat, risc o coneixement de possibles delictes i/o incompliments normatius en el seu àmbit i operativitat.
 2. Qualsevol acció contrària a les polítiques, protocols, procediments i codis interns que es tinguin instaurats en matèria de compliance.
 3. Qualsevol indici, sospita o evidència de comportament no ètic, discriminatori, contrari a la igualtat de les persones i possible assetjament laboral i/o sexual.
 4. Qualsevol operació sospitosa, incidència o risc en matèria de “prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme”, frau, corrupció o existència de conflictes d’interès.
 5. Totes altres accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu o qualsevol vulneració de la resta de l’ordenament jurídic.
 6. Qualsevol dubte en relació amb la normativa.

 

Les denúncies podran realitzar-se a través del canal en línia proporcionat preceptiu o través de sol·licitud verbal al responsable del Sistema d’Informació. En aquest sentit, s’ha habilitat l’adreça web https://www.responsabilidadpenal.com/canal-de-denuncias introduint el codi “FET”.

 

Els fets denunciats han de ser certs, per això, el denunciant haurà d’assegurar-se que la informació proporcionada és correcta.

 

Aquest canal ha estat implementat com a element clau i idoni per a la supervisió, control i prevenció, en l’àmbit del compliment ètic i normatiu, amb el propòsit de promoure una cultura de transparència, ètica i lliure de conductes de corrupció, frau o incompliments administratius i/o penals, atenent el que es disposa en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, “de protecció d’informants”. En aquest sentit, la Fundació Escola Teresiana compten amb una Política que enuncia i explica els principis generals en matèria del Sistema intern d’informació i defensa de l’informant i garanteix, entre altres, la confidencialitat, la protecció dels informants i la tramitació establerts en la llei 2/2023, de 20 de febrer, així com els drets del denunciant i del denunciat. A més, existeix un procediment de gestió, tramitació, recerca i resolució de denúncies mitjançant el qual es procura assegurar, durant tot el procés de vida de la denúncia, la protecció del denunciant i la privacitat de les persones involucrades, a més de la confidencialitat sobre les dades contingudes en la denúncia.

 

El present canal proporciona un mitjà confidencial i segur perquè qualsevol persona que es relacioni amb nosaltres pugui denunciar qualsevol activitat sospitosa o il·legal sense por de represàlies.

 

Aquest canal no es podrà utilitzar per a dur a terme denúncies amb les següents característiques:

 

 • Denúncies falses.
 • Denúncies que mostrin mala fe de manera manifesta. (Ex.: denúncia presentada diverses vegades amb diferent relat de fets).
 • Denúncies no fundades o sense indicis concrets o determinats. (Ex.: ‘em sembla sospitosa l’actuació de X, em fa dubtar de la seva actuació conforme a la llei’).
 • Denúncies genèriques per no incloure el conjunt de dades que es consideren mínims per a les denúncies: conductes realitzades, data/s en les quals van tenir lloc els fets i tipologia de normativa incomplerta. (Ex.: ‘un company duu a terme males pràctiques de comercialització amb alguns clients’). Així mateix, en el cas en què una denúncia veure’s específicament sobre el contingut d’un fitxer/document i aquest no sigui aportat en la denúncia.
 • Denúncies sobre fets no denunciables per no suposar cap il·lícit o incompliment ètic. (Ex.: falta d’higiene d’un company).
 • Denúncies relatives a fets que es trobin en seu judicial.

 

En tot cas, el canal compleix i respecta la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Per això, es conservaran les dades personals relatives al Canal de Denúncies durant el termini estrictament necessari i mai es conservaran dades personals, relatius a aquest tractament, per un termini superior a 10 anys.