Escuela Teresiana

Canal de denúncies

La Fundació Escola Teresiana, titular del centre educatiu, ha instaurat un canal de denúncies mitjançant el qual es permet a qualsevol persona relacionada amb la Fundació Escola Teresiana que pugui informar l’òrgan de compliment de la mateixa de: 1) qualsevol fet, indici, irregularitat, risc o coneixement de possibles delictes i/o incompliments normatius en l’àmbit i operativitat, així com qualsevol acció contrària a les polítiques, protocols, procediments i codis interns instaurats en matèria de compliment normatiu; 2) qualsevol indici, sospita o evidència de comportament no ètic, discriminatori, contrari a la igualtat de les persones i possible assetjament laboral i/o sexual; 3) qualsevol operació sospitosa, incidència o risc en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, frau, corrupció o existència de conflictes d’interès; 4) totes altres accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu o qualsevol vulneració de la resta de l’ordenament jurídic; 5) Qualsevol dubte en relació amb la normativa que conforma el sistema de compliment normatiu.

 

 

Aquest canal és el correu electrònic canaletico@escuelateresiana.com sense perjudici de poder realitzar, també, comunicacions de manera verbal (les comunicacions verbals es podran realitzar mitjançant reunió presencial dins d’un termini màxim de set dies des de la sol·licitud de la reunió. En el seu cas, l’informant serà advertit que es procedirà a l’enregistrament de la seva comunicació). En tot cas, es garantirà la confidencialitat i indemnitat del denunciant tal com s’estableix per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció d’informants i al determinat per l’art. 31 bis del CP en matèria de compliment normatiu, la circular 1/16 de la Fiscalia General de l’Estat i Jurisprudència del TS sobre la matèria.

 

 

El procediment d’aquest canal regula la recepció, tractament, recerca i resolució de les denúncies rebudes garantint el dret a la intimitat, la confidencialitat i, en el seu cas, l’anonimat de les dades personals incloses en la denúncia. El canal i la seva gestió s’han configurat sota els principis de protecció de la informació i compliment de les mesures de protecció de dades personals, segons la normativa aplicable en aquesta matèria. A més, la Fundació Escola Teresiana no podrà prendre cap represàlia, tal com expressa la normativa, contra qui, de bona fe, i d’acord amb els paràmetres legalment establerts, reporti de l’incompliment d’aquelles conductes o aparença de conducta contrària a la Llei i/o normativa interna, excepte en aquells casos en els quals la normativa determini el contrari. La Fundació Escola Teresiana compta amb un llibre-registro de les comunicacions/denúncies realitzades per a salvaguardar el seu tractament, gestió i no alteració, de manera independent, de la informació facilitada per aquest mitjà. En tot cas, la Fundació Escola Teresiana garanteix el respecte del dret a la presumpció d’innocència, defensa, a ser sentit i a l’honor de les persones investigades i/o afectades per la comunicació i la informació de les accions o omissions que se’ls atribueixen. Finalment, el canal és gestionat per experts en compliment normatiu i prevenció penal, per a un tractament, gestió i anàlisi adequada de les comunicacions/denuncies i la seva anàlisi, així com per a preservar tant els drets del denunciant com del denunciat per fets infundats o sense el principi de bona fe.