Escola Teresiana

Atenció a la diversitat

EN EL CENTRE, LA PERSONA

Acompanyem l’evolució de l’alumne de manera personalitzada, tot respectant el seu ritme d’aprenenentatge. Es tracta d’aconseguir el màxim desenvolupament de les seves capacitats, competències i sabers, així com garantir el seu benestar i integració.

LA DIVERSITAT, UNA RIQUESA

Donem suport al procés d’ensenyament-aprenentatge i ens ocupem de l’alumne que presenta dificultats personals o acadèmiques en algun moment de la seva vida escolar per tal que pugui superar-les amb èxit i esdevinguin una oportunitat per a superar-se.

INCLUSIÓ

El repte de la inclusió és el d’oferir a cada alumne l’atenció personal i acadèmica que necessiti. Per a fer-ho cal posar en joc elements organitzatius i eines que ho possibilitin, des de la professionalitat i l’experiència.

La nostra escola disposa dels següents recursos per a donar resposta a la personalització de l’aprenentatge:

Equip d’Orientació

Aula d’acollida

Aula de reforç

Coordinació amb professionals externs